Program

Day 1-Friday 23 November

CINEMA VICTORIA

Day 2-Saturday 24 November

CINEMA VICTORIA & Stefan cel MARE Square No. 18

Workshops

Stefan cel MARE Square NR. 18

Day 3-Sunday 25 November

SKAI URBAN CRAG

Workshop